Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Telewizję Internetową Śląskie TV z siedzibą przy ul.Podleśnej 3 w Katowicach NIP 6342607292.

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przezŚląskie TV  jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.

  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu Śląskie TV
  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Śląskie TV płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna i dedykowana dla komputerów PC. Transmisja powinna również prawidłowo działać na urządzeniach mobilnych, telewizorach typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej live.slaskie.tv
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie live.slaskie.tv oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych tpay.com. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie https://live.slaskie.tv/regulations
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://live.slaskie.tv/regulations
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Śląskie TV
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. Śląskie TV nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu tpay.com. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system tpay.com.
  2. Śląskie TV nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie tpay.com.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie https://live.slaskie.tv/regulations
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r.
 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
   • w momencie niedostępności systemu Śląskie TV lub jego awarii
  2. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Śląskie TV.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  4. Reklamacje można składać pod adresem slaskietv@gmail.com
  5. Wraz z reklamacją należy przesłać numer transakcji oraz zrzut ekranu z testu przepustowości internetu speedtest.net
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt: slaskietv@gmail.com

© 2020 Śląskie.TV